Zespół Szkół Elektryczno Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Nr 303/16 z dnia 28 lipca 2016 r. Prezydenta Miasta Szczecina ( z późniejszymi zmianami)

Zamówienie poniżej 30 000 EURO (w każdej grupie)

 

 

 

I. Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10

 

II. Płatnik: Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych ul. Racibora 60/61, 71-631 Szczecin, tel. 91-422-64-81, faks 91-422-78-77, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę artykułów żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku 1a ÷ 1h.

KODY CPV:

- Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - kod CPV 15100000-9,

- Produkty mleczarskie – kod CPV 15500000-3,

- Ryby przetworzone i konserwowane – kod CPV 15200000-0,

- Owoce, warzywa, ziemniaki i podobne produkty– kod CPV 15300000-1,

- Produkty mączne (Wyroby garmażeryjne świeże) – kod PCV 15851000-8,

- Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, - kod PCV 15810000-9,

- Różne produkty spożywcze i jaja – kod PCV 15800000-6, jaja - kod PCV 03142500-3.

- Warzywa i owoce mrożone – kod PCV 15331170-9,

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wiele części zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej części. Oferta częściowa musi obejmować minimum jedną z poniższych części:

Część I - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - załącznik nr 1a;

Część II - Produkty mleczarskie - załącznik nr 1b,

Część III - Ryby przetworzone i konserwowane – załącznik nr 1c,

Część IV - Owoce, warzywa, ziemniaki i podobne produkty – załącznik nr 1d,

Część V - Produkty mączne (Wyroby garmażeryjne świeże) – załącznik nr 1e,

Część VI - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie – załącznik nr 1f,

Część VII - Różne produkty spożywcze i jaja – załącznik nr 1g,

Część VIII - Warzywa i owoce mrożone – załącznik nr 1h.

 

Ilości podane w załącznikach 1a ÷ 1h są ilościami maksymalnymi określonymi w oparciu o przewidywane zużycie w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia  mniejszej ilości produktów wymienionych w załącznikach nr 1a ÷ 1h, a wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze wobec zamawiającego z tytułu rezygnacji.

Ponadto produkty nie będą zamawiane w okresie ferii oraz wakacji.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych. Nazwy własne podane przez zamawiającego np. szynka b/k typu "Babuni", zostały użyte przez zamawiającego jedynie przykładowo. Wykonawca może zaproponować inny produkt, pod warunkiem, że będzie on posiadał takie same właściwościi parametry jak produkt podany przykładowo. W takim przypadku wykonawca musi zaznaczyć w kalkulacji cenowej zał. 1a do 1h, której pozycji dotyczy produkt równoważny, podać jego nazwę i typ proponowanego produktu równoważnego.

Produkt równoważny nie może zawierać jakichkolwiek ilości części niejadalnych bądź mniej wartościowych niż produkt podany przez zamawiającego w załączniku nr 1a do 1h – w kolumnie „nazwa produktu”.

Wykonawca dostarczać będzie towar do siedziby zamawiającego własnym transportem zapewniającym należyte jego zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp., na swój koszt i ryzyko.

Poszczególne zamówienia partii towarów składane będą telefonicznie, internetowo lub faxem przez intendenta, jego przełożonych lub inną osobę upoważnioną przez zamawiającego.

Dostawy do magazynu zamawiającego, sukcesywne, uruchamiane telefonicznie, internetowo lub faksem. Miejscem dostawy będzie magazyn internatu Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie. Dostawa obejmuje wniesienie towaru do magazynu zamawiającego.

Zapłata za dostarczone partie towaru nastąpi na podstawie faktury przelewem na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

W przypadku stwierdzenia dostawy towaru złej jakości, nie nadającego się do spożycia lub przeterminowanego wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej do następnego dnia) wymienić daną partię towaru na świeżą, nadającą się do spożycia.

Wymagany przez zamawiającego okres ważności zgodny z datą ważności produktu określoną przez producenta lecz nie krótszy niż 5 dni.

 

Wszystkie produkty muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154).

Wykonawca musi spełnić wymogi stawiane przez system HACCP.

  1. Podstawą wyboru oferty będzie najniższa cena oferty brutto.
  2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
  3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  4. Realizacja zamówienia: od dnia 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  5. Dostawy do Zamawiającego Wykonawca ma realizować własnym środkiem transportu codziennie (nie później niż następnego dnia od złożenia zamówienia przez Zamawiającego) w godzinach 7:30-9:00, po złożonym przez Zamawiającego zamówienia telefonicznie, e-mail lub faxem.
  6. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT.
  7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  8. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę – na wybrane części.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy –
wg załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1

2. Wypełniony i podpisany załącznik (załączniki) poszczególnych części – załącznik 1a ÷ 1h.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

4. Umowa (zaparafowana) - załącznik nr 2

5. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać według poniższego wzoru:

Zespół Szkół Elektryczno– Elektronicznych, 71-631 Szczecin ul. Racibora 60/ 61, sekretariat szkoły „Oferta na „Zakup i dostawę żywności do internatu Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie” oraz „nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 15.12.2016 r.”- bez nazwy
i pieczątki wykonawcy.

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną na adresy i telefony podane w Punkcie I niniejszego zapytania ofertowego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazaną do kontaktu jest Dorota Popowska - intendent w internacie Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie w godzinach 7:00 –14:00, pod numerem telefonu 91-422-59-37

 

VI. Miejsce, termin oraz sposoby składania ofert.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Sekretariacie Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie ul. Racibora 60/61.

Ofertę należy złożyć do dnia 15.12.2016 r. – do godz. 09:00


VII. Opis sposobu obliczania ceny

P-Cmin / Cbadane)x100%=ilość punktów

C-min - cena minimalna

Cbadane - cena oferowana przez Wykonawcę


1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę brutto za każdą część.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Podstawą wyliczenia ceny powinna być dla wykonawcy jego wiedza oparta na rachunku ekonomicznym. Cena powinna obejmować wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: cenę produktów, koszty ich dostawy do internatu zamawiającego, podatek VAT i inne koszty.

4. W kalkulacjach cenowych, stanowiących załączniki od 1a do 1h do zapytania ofertowego wykonawca powinien podać cenę jednostkową brutto w odniesieniu do jednostki miary dla każdej pozycji zamówienia. Wartość brutto należy obliczyć mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość szacunkową. Później należy podsumować wszystkie wartości brutto i tak powstałą kwotę wpisać w rubryce razem wartość brutto. Pozycja razem wartość brutto będzie podlegać ocenie przez zamawiającego w danej grupie. Kwotę z formularza kalkulacji cenowej produktów (z pozycji „razem wartość brutto”) należy przenieść do oferty cenowej (załącznik nr 1 ). Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie w każdej części.

5. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walcie PLN.

 

VIII. Kryterium wybory oferty.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za daną część.

 

IX. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (danej części).

2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3. Zamawiający zawrze umowę pisemną z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie

Beata Miętus

 

Załączniki składane przez Zamawiającego:
1. Formularz cenowo - ofertowy – załącznik nr 1;

2. Kalkulacje cenowe – załączniki nr 1a ÷ 1h;

3. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców. (kserokopia) lub zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (kserokopia);

4. Parafowany wzór umowy.

 

 

Załączniki do pobrania:

 

Zal.1 - oferta cenowa.doc

Zal.1a - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne.doc

Zal.1b - produkty mleczarskie.doc

Zal.1c - ryby przetworzone i konserwowane.doc

Zal.1d - warzywa owoce i podobne produkty.doc

Zal.1e - produkty mączne (wyroby garmażeryjne świeże).doc

Zal.1f - pieczywo świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.doc

Zal.1g - różne produkty spożywcze i jaja.doc

Zal.1h - warzywa i owoce mrożone.doc

Zal. 2 Wzór umowy.doc

 

WYNIKI

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

na dostawę artykułów żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie


Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Nr 303/16 z dnia 28 lipca 2016 r. Prezydenta Miasta Szczecina

Zamówienie poniżej 30 000 EURO (w każdej grupie)


I. Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10

 

II. Miejsce odbioru/dostawy: Zespół Szkół Elektryczno - Elektronicznych ul. Racibora 60/61, 71-631 Szczecin, tel. 91-422-63-81, fax: 91-422-78-77: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego wybrano poniższych oferentów w każdej z grup, którzy przedstawili najkorzystniejsze oferty (najniższe ceny):

Grupa 1 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - „MADAR” D. Watral ul. Autostrada Poznańska, 171-001 Szczecin, cena 117.961,25 zł  brutto

Grupa 2 - Produkty mleczarskie - „AKA” Sp. z o.o. ul. Szczecińska 8-10, 75-120 Koszalin, cena 89.788,40 zł brutto

Grupa 3 - Ryby przetworzone i konserwowane - „SEMI” P. Fiedorowicz, ul. Batalionów Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin,
cena 19.010,00 zł brutto

Grupa 4 - Owoce, warzywa, ziemniaki i podobne produkty - „ZBOREK” Z. Kusiak, H. Kusiak Sp.J. Przecław 150, 72-005 Przecław,  cena 67.577,00 zł brutto

Grupa 5 - Produkty mączne (Wyroby garmażeryjne świeże) - „KK” S.C. Kułakowski & Kustra, ul. Radosna 30, 70-752 Szczecin, cena 52.069,50 zł brutto

Grupa 6 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie - „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Goleniowie, ul. Konstytucji 3-go Maja nr 18, 72-100 Goleniów, cena 36.251,00 zł brutto

Grupa 7 - Różne produkty spożywcze i jaja - F.H.U. „CHEM-AJ” S.C. J. Świerczek, A. Trukawka, ul. Starkiewicza 1A, 71-112 Szczecin, cena 55.296,50 zł brutto

Grupa 8 - Warzywa i owoce mrożone - Przedsiębiorstwo Handlowe „MARGO- ICEGASTRO” Damian Lewandowski ul. Nadmorska 1J/1B/4, 78-132 Grzybowo, cena 6.538,40 zł brutto

W grupie 8 odrzucono ofertę firmy Fabryka Lodów Jan Januszewski, ul. Poprzeczna 4B, 75-841 Koszalin z uwagi na brak dokumentów działalności oraz zaparafowanego wzoru umowy.

Szczecin, 19.12.2016 r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Szczecinie

Beata Miętus

 

 

 

 

zlotaszkola

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

Partnerzy:


polbit
altium
ccontrols
akachint
mbturnkeydesign
zutedu

Patronat:


TVP
enea

Copyright ZSEE/TME 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.